Губљење сугласника

Када се исти или слични консонанти нађу у непосредном контакту у речи, један консонант се губи!

Ова гласовна промена зове се и упрошћавање сугласничких група.


Један од два иста консонанта

 • (звучни) → беззвучнибезвучни
 • (Рус) → русскируски
 • (пет, десет) → петдесет → (једначење по звучности) педдесетпедесет
 • (шуман) → безшуман → (једначење по звучности) бесшуман → (једначење по месту изговора) бешшуманбешуман

ОДСТУПАЊА – не долази до губљења:

Пише се удвојено Ј у суперлативу придева и прилога када они почињу сонантом Ј: најјачи, најједноставније.

Пишу се оба иста слова у неким сложеницама да не би значење постало нејасно (замагљено): ваннаставни, противвредност.


Т и Д испред африката

Африкате су сливени сугласници: Ц, Џ, Ч, Ђ, Ћ.

Они у себи већ садрже Т или Д:

Т+С=ЦТ+Ш=ЧТ+Ј=Ћ
—–Д+Ж=ЏД+Ј=Ђ
Од чега су сливене африкате?

Пошто у себи већ садрже Т или Д, африкате утичу да се испред њих Т или Д губе:

 • (отац) → отцаоца
 • (изузетак) → изузетциизузеци
 • (задатак) → задатчићзадачић
 • (сладолед) → сладоледџијасладолеџија

ОДСТУПАЊЕ!

Не долази до губљења Т (обично пошто се изврши једначење по звучности) или Д испред африкате на споју сложеница:

 • отцепити (←одцепити)
 • потчинити (←подчинити)
 • подђакон

Т у сугласничким групама које су тешке за изговор

 • (болестан) → болестнаболесна
 • (подлистак) → подлисткаподлиска
 • (гост) → гостбагосба → (једначење по звучности) гозба
 • (позориште) → позориштнипозоришни

ОДСТУПАЊА!

Консонант Т се не губи у неким речима страног порекла којима су додати суфикси –киња и –ни:

 • (пијаниста) → пијанисткиња
 • (протест) → протестни

Код речи шестсто група СТ се не губи (да би се правила разлика у односу на редни број шесто):

 • шестсто (600) питања
 • шесто (6.) питање

С које потиче из суфикса -ски после Ч, Ћ, Ш

 • (ковач) → ковачскиковачки
 • (младић) → младићскимладићки
 • (варош) → варошскиварошки

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.